Политическая партия "Ата Мекен"

УСТАВ

«Ата Мекен» саясий социалисттик партиясынын

VI курултайында бекитилген

 

«Ата Мекен» саясий социалисттик партиясынын

УСТАВЫ

I . Негизги жоболор

1.1.   «Ата Мекен» саясий социалисттик партиясы (мындан ары – Партия) Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик-укуктук актыларына жана ушул Уставга ылайык түзүлгөн, жалпы саясий максаттарга жана милдеттерге ээ Кыргыз Республикасынын жарандары өз эрки менен бириккен уюму, уюштуруу-укуктук түрү боюнча саясий партия болуп саналат. 
1.2.   Уюштуруу-укукук түрү: саясий партия. 
1.3.   Партиянын юридикалык дареги: Бишкек ш., Орозбеков көчөсү, 110 а.
1.4.   Партиянын ишмердүүлүгүнүн мөөнөтү чексиз. 
1.5.   Партиянын статусу – республикалык. Иштөө аймагы – Кыргыз Республикасы.
1.6.   Партия негизинен аймактык принцип боюнча түзүлөт.
1.7.   Партия республикадагы демократиялык кыймылдар, саясий уюмдар жана чет мамлекеттер менен көз карандысыздык, теңдик, сый-урмат жана ички иштерине кийлигишпөө принциптеринде кызматташууга умтулат.

  1. Партиянын юридикалык статусу

2.1.   Партия эркин иштөө, өз ыктыяры менен катышуу, тең укуктуулук, өз алдынча башкаруу, мыйзамдуулук жана ачык-айкындуулук, Кыргыз Республикасынын Конституциясы менен кепилденген адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндигин урматтоо, ошондой эле Партиянын мүчөлөрү болуп саналган Кыргыз Республикасынын жарандарынын тең укуктуулугун жана бирдей мүмкүнчүлүгүн жүзөгө ашыруу принциптеринде иш алып барат. 
2.2.    Партия, Партиянын мүчөлөрү болуп саналган Кыргыз Республикасынын жарандарынын саясий эркин ишке ашыруу максатында, Жогорку Кеңешке шайлоодо, мамлекеттик кызматтарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өз талапкерлерин көрсөтүү түрүндө мамлекетти башкаруу иштерине катышуу үчүн, ошондой эле өкүлчүлүктүү органдарда фракция түзүү үчүн түзүлгөн. 
2.3.   Партиянын ишмердүүлүгү жана анын программалык документтери тууралуу маалымат жалпыга жеткиликтүү болуп саналат. 
2.4.   Партия республикалык статуска ээ жана өз ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдарына жана ушул Уставга ылайык жүргүзөт. 
2.5.   Ушул Уставда көрсөтүлбөгөн учурдагы же кайрадан ишке киргизилген мыйзамдар жана ченемдик-укуктук актылар менен аныкталган Партиянын жана анын кызмат адамдарынын укуктары, ыйгарым укуктары жана кепилдиктери Партияга, анын түзүмдүк бөлүмдөрүнө, жетектөөчү органдарына жана кызмат адамдарына тиешелүү ченемдик-укуктук актылар менен аныкталган тартипте жана көлөмдө жайылтылат. 
2.6.   Партия мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн баштап юридикалык жактардын укугуна ээ болот, өзүнүн өзгөчө мүлкүнө ээ, өзүнүн атынан мүлктүк жана жеке мүлктүк эмес укуктарга ээ боло алат жана аларды ишке ашыра алат, милдеттерди аткара алат, келишимдерди, контракттарды, макулдашууларды, бүтүмдөрдү түзө алат, сотто доогер жана жоопкер боло алат. Партия өз алдынча баланска, эсептешүү жана башка банктык эсептерге ээ. 
2.7.   Партиянын, анын ичинде анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн мүлкүнүн жалпы менчик ээси Партия болуп саналат. Партиянын мүчөлөрү Партиянын мүлкүнө карата эч кандай укукка ээ эмес.
2.8.   Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, өндүрүп алууга мүмкүн болгон Партиянын мүлкү боюнча ал өзүнө тиешелүү милдеттерге жооп берет. Партия мамлекеттин милдеттенмелерине жооптуу эмес, мамлекет Партиянын милдеттенмелерине жооптуу эмес. Партия анын мүчөлөрүнүн милдеттенмелерине жооптуу эмес, Партиянын милдеттенмелерине анын мүчөлөрү жооптуу эмес. 
2.9.   Партия мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн аталышы менен мөөрүнө, штампына жана бланкына ээ. 
2.10. Партия символ катары Партиянын курултайында бекитилген өзүнүн гимнине, желегине, эмблемасына жана башка символикасына ээ болушу мүмкүн. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн чектөөлөрдөн тышкары, Партия өзүнүн ички түзүмүн, ишмердүүлүгүнүн максаттарын, түрлөрүн жана усулдарын аныктоодо көз карандысыз.

III . Партиянын максаттары жана милдеттери:

3.1.   Көз карандысыз, демократиялык, укуктук, социалдык багыттагы кыргыз мамлекетин куруу.
3.2.   Көп партиялуулукка, бийликтин мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийликтерине бөлүнүшүнө негизделген республикадагы башкаруунун демократиялык формасын түзүү.
3.3.   Улуттук экономиканы уюштурууда жана улуттук байлыкты адилет бөлүштүрүүдө мамлекеттин жетектөөчү ролун камсыздоо.
3.4.   Менчиктин бардык түрүнүн теӊдигин, жеке менчик эркиндигин камсыздоо.
3.5.   Республиканын калкынын бардык катмарларын социалдык коргоо боюнча бирдиктүү мамлекеттик саясатты камсыздоо.
3.6.   Жалпы билим берүүгө жана медициналык кызмат алууга жарандардын теӊ укуктуулугун камсыздоо.
3.7.   Турак-жайга жана эмгекке карата жарандардын теӊ укуктуулугун камсыздоо.
3.8.   Жогорку Кеңешке шайлоо үчүн өз талапкерлерин көрсөтүү түрүндө мамлекеттик кызматтарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, ошондой эле өкүлчүлүктүү органдарда фракция түзүү түрүндө мамлекетти башкаруу иштерине катышуу, шайлоо кампанияларына көмөк көрсөтүү. 
3.9.   Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык шайлоо блокторунун курамына кирүү. 
3.10. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген массалык үгүттөө жана пропагандалык иштерди жүргүзүү.

IV . Партияга мүчөлүк

4.1.   Өз ыктыяры менен Партияга кирип, анын ишмердүүлүгүнө катышкан, Партиянын Уставын жана Партиянын Программасын жактырган, Кыргыз Республикасынын 18 жашка чыккан акыл-эстүү жарандары Партияга мүчө боло алышат.
4.2.   Партияга мүчөлөрү:
– башка саясий партиянын мүчөсү боло албайт;
– тоталитаризмди, улуттук жана социалдык артыкчылыкты, диний жана идеологиялык каршылыкты, зордук-зомбулукту пропагандалай албайт.
4.3.   Партиянын мүчөлүгүнө жарандын өзүнүн арызынын негизинде жетектөөчү орган же баштапкы уюмдун жалпы жыйыны тарабынан кабыл алынат.
4.4.   Партиянын ишмердүүлүгүнө Партиянын мүчөлөрү да, Партиянын катталган тарапташтары да катыша алышат.
4.5.   Партиянын мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу:
– Партиянын башка мүчөлөрү менен биргеликте баштапкы уюмдарды, бирикемелерди жана фракцияларды түзүүгө;
– бир баштапкы уюмдан башкасына өтүүгө; 
– Партиянын ишмердүүлүгүнүн стратегиялык жана тактикалык багыттарын иштеп чыгууга катышууга; 
– Партиянын ишмердүүлүгү боюнча сунуш киргизүүгө, аларды эркин талкуулоого, Партиянын бул же тигил чечими боюнча өз көз карашын билдирүүгө;
– каршы добуш берген же алардын пикирине каршы келген Партиянын иш-чараларына катышпоого;
– Партиянын жетектөөчү органынан Партиянын ишмердүүлүгү тууралуу маалымат алууга жана аны таратууга;
– Партиянын органын шайлоодо шайланууга жана шайлоого; 
– кеңеш берүүчү добуш укугу менен, өзү мүчөсү болуп саналбаган баштапкы уюмдардын жыйындарында катышууга;
– Партиянын органдарынын жана анын айрым мүчөлөрүнүн ишмердүүлүгүн сынга алууга;
– партиянын органынын ишмердүүлүгү, жүрүм-туруму, билдирүүлөрү каралган ар кандай иштерге катышууга;
– ишмердүүлүгү жана принциптери Партиянын Уставынын жана Партиянын программасынын негизги жоболоруна каршы келбеген коомдук уюмдардын жана кыймылдардын ишмердүүлүгүнө катышууга;
– Партиянын курамынан чыгарылганда Партиянын жогорку органына кайрылууга; 
– өзү мүчө болуп катталган баштапкы уюмга маалымдоо менен Партиядагы мүчөлүгүн токтотууга же андан чыгууга.
4.6.   Партиянын мүчөлөрү милдеттүү:
– баштапкы уюмга мүчө болуп катталууга жана анын ишмердүүлүгүнө катышууга;
– Партиянын Уставынын, негизги программалык документтеринин жоболорун тутунууга;
– Партиянын идеяларын колдоого жана таратууга;
– шайлоодо Партиядан сунушталган талапкерлердин жеӊүүсүнө көмөк көрсөтүүгө;
– өздөрү добуш берген чечимдерди аткарууга;
– Партиянын башка мүчөлөрүнүн өз милдеттерин аткарууга жолтоо болбоого;
– өз алдынча аракеттери жана биргелешкен ишти аткаруудагы чечимдери тууралуу Партиянын мүчөлөрүнө маалымдоого;
– партиялык милдеттерин аткаруу учурунда пайда болгон тоскоолдуктар тууралуу партиялык уюмдун жетекчилигине тездик менен маалымат берүүгө.
4.7.   Партиядагы мүчөлүгүнөн чыгуу төмөнкү жагдайларда болушу мүмкүн:
– Партиянын мүчөсүнүн жеке каалоосу менен;
– Партиянын мүчөлөрү Партиянын Уставын бузса;
– өзүнүн жүрүм-туруму же иш-аракеттери менен Партияга саясий, моралдык же материалдык зыян келтирсе.
Партиядан чыгаруу маселелери баштапкы уюмдун жалпы жыйыны же баштапкы уюмдун жетектөөчү органы тарабынан чечилет.
4.8.   Партиянын идеяларына жана принциптерине жан тарткан, Партиянын иш-чараларына катышкан ар кандай жаран же уюшулушу Партия менен байланышпаган жарандардын бирлиги Партиянын тарапташы боло алышат.
Партиянын тарапташтары Партиянын баштапкы уюмдарында катталууга тийиш.
4.9.   Партиянын тарапташтары:
– өздөрү мүчө болуп катталган партиялык органдарда Партиянын ишмердүүлүгүнө кеңеш берүүчү добуш укугу менен катыша алышат;
– ишмердүүлүгү жана принциптери Партиянын Уставынын жана Партиянын программасынын негизги жоболоруна каршы келбеген коомдук уюмдардын жана кыймылдардын ишмердүүлүгүнө катыша алышат;
-алар укуктары бузулган учурда юридикалык жана башка жардамдарды ала алышат;
– өзү мүчө болуп катталган баштапкы уюмга маалымдап, Партия менен кызматташуусун токтото алышат.
Партиянын тарапташтары менен болгон байланышы формалдуу эмес же келишимдик негизде ишке ашышы мүмкүн. Партия өз тарапташтарын колдойт.

V . Партиянын ишмердүүлүгүнүн принциптери

5.1.   Партия өз ишмердүүлүгүн төмөнкү принциптердин негизинде алып барат:
– Партиядагы мүчөлүктүн ыктыярдуулугу;
– партиялык негизги органдарды тандоосу;
– партиялык уюмдардын жана алардын органдарынын ишмердүүлүгүнүн айкындуулугу;
– ички партиялык пикирлердин плюрализми;
– азчылыктын укуктарынын кепилдиги.
5.2.   Партиянын мүчөлөрү фракцияларды түзүүгө укуктуу. Фракция түзүү үчүн программалык документтердин болушу жана анын мүчөлөрүнүн катталышы зарыл. Эгерде фракциянын мүчөлөрүнүн саны партиялык уюмдун жалпы мүчөлөрүнүн санынын 1/5 бөлүгүн түзсө, анда фракция тиешелүү уюмдун жогорку жетектөөчү органы тарабынан катталат.
Фракциялар төмөнкүдөй укуктарга ээ:
– өз көз карашын партиянын жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу билдирип, таратууга;
– бардык партиялык жыйындарда баяндама жасоого.
5.3.   Партиянын мүчөлөрү пикирлерин билдирүү, салыштыруу жана шайкеш келтирүү жана бирдиктүү чечимди иштеп чыгуунун негизги механизми ички партиялык дискуссия болуп саналат. Дискуссия Партиянын же фракциялардын республикалык органдарынын демилгеси менен жүргүзүлөт.

VI . Партиянын бийлик органдарындагы ишмердүүлүгү

6.1.   Жогорку Кеӊештин депутаттары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү болуп саналган Партиянын мүчөлөрү баштапкы партиялык уюмдун укугунда партиялык фракцияларды түзүшөт.
6.2.   Өзүнүн депутаттык ишмердүүлүгүндө Партиянын мүчөлөрү жалпы элдик кызыкчылыкты, ошондой эле Партиянын программалык документтерин жетекчиликке алышат.
6.3.   Партиянын депутаттык фракцияларынын жыйындарында партиялык уюмдардын кеӊештеринин өкүлдөрү катыша алышат. 

VII . Партиянын түзүмү

7.1.   Партия негизинен аймактык принцип боюнча түзүлөт. Партиянын негизин баштапкы уюмдар түзөт. Үчтөн кем эмес Партиянын мүчөү баштапкы уюмду түзө алат.
7.2.   Баштапкы уюмдун жогорку органы жалпы жыйын болуп саналат, ал эми алардын ортосундагы жетекчилик шайланган аткаруу органдары аркылуу жүзөгө ашырылат. Аткаруу органдарын түзүүнүн түзүмүн жана тартибин жалпы жыйын аныктайт.
7.3.   Баштапкы уюмдар төмөнкүдөй укуктарга ээ:
– өзүнүн жетектөөчү органын аныктоого жана өзгөртүүгө;
– өкүлчүлүктүү органдардын депутаттыгына , ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик башкаруу жана жергликтүү өз алдынча башкаруу органдарына талапкерлерди көрсөтүүгө жана аларга колдоо көрсөтүүгө;
– Партиянын борбордук бюджетине берилген бөлүгүнөн сырткары, өз каражаттарын өзү тескөөгө;
– маалымат органдарын түзүүгө жана жетектөөгө;
– баштапкы уюмду таратууга.
7.4.   Баштапкы уюмдар өз ишмердүүлүгүн координациялоо үчүн аймактык уюмдарга (райондук, шаардык, областтык, аймактар аралык, республикалык) бириге алышат. Өкүлдөрдүн жыйыны (конференция) же Партиянын мүчөлөрү аймактык уюмдардын жетектөөчү органын аныктайт жана шайлайт, ошондой эле алардын отчетун угат.
7.5.   Баштапкы уюмдардын ишмердүүлүгү ишин, тартибин жөнгө салуучу, ушул Уставга каршы келбеген жоболордун негизинде жөнгө салынышы мүмкүн.
7.6.   5 жылда бирден кем эмес чакырылган Партиянын курултайы Партиянын жогорку органы болуп саналат, ал эми Партиянын курултайларынын ортосунда Партиянын Кеӊеши Партиянын жогорку органы болуп саналат.
7.7.   Партиянын Курултайы:
– Партиянын Уставын жана Программасын кабыл алат, аларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизет;
– Партиянын төрагасын, Партиялык Кеӊештин жана ревизиялык комиссиянын мүчөлөрүн 5 жылдык мөөнөткө шайлайт;
– Партиянын төрагасын жана ревизиялык комиссияны угат;
– Партиянын жетектөөчү органынын курамын мөөнөтсүз кайра шайлоо маселелерин чечет;
– Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкерди көрсөтөт;
– Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтөт, партиялык тизмени бекитет;
– Партиянын Уставын бузгандыгы үчүн партиялык уюмдарды таратат жана таратуу тууралуу даттанууларды карайт;
– Партияны таратат.
7.8.   Курултайдын чечими жөнөкөй көпчүлүк добуш менен кабыл алынат. Уставды кабыл алуу, ага өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү, Партияны таратуу тууралуу чечимдер добуш берүүгө катышкандардын жалпы санынын 2/3 кем эмес добушу менен кабыл алынат. Добуш берүү тартиби Курултайда аныкталат.
7.9.   Партиянын Курултайынын чечими Партиянын жетектөөчү органы үчүн милдеттүү болуп саналат.
7.10. Кезектеги Курултайды чакыруу тууралуу чечим Курултай болгонго чейин бир айдан кем эмес убакта кабыл алынат.
7.11. Кезектеги Курултайды чакыруу тууралуу Партиянын чечими Партиянын төрагасы тарабынан кабыл алынат. Кезектеги Курултайды чакыруу тууралуу Партиянын чечими Партиянын төрагасы тарабынан өз алдынча, ошондой эле Партиянын Кеӊешинин мүчөлөрүнүн жарымынан көбү же республиканын аймактык уюмдарынын көпчүлүгүнүн чечими менен кабыл алынат. Делегаттарды шайлоо тартибин Партиянын Кеӊеши аныктайт. Ар бир аймактык уюмга жана фракцияларга өкүлдүк квота кепилденет. 
7.12. Курултайлардын ортосундагы жетектөөчү орган болуп Партиянын төрагасы жана Партиянын Кеӊеши саналат.
7.13.  Партиянын Республикалык Кеӊешинин (мындан ары – Партиянын Кеӊеши) жыйыны анын курамынын жарымынан көбү катышканда гана укуктуу. Чечим жөнөкөй көпчүлүк добуш менен кабыл алынат.
Партиянын Республикалык Кеӊеши:
– стратегиялык жана тактикалык маселелер боюнча чечимдерди кабыл алат;
– ар кандай деӊгээлдеги мөөнөтүнөн мурда шайлоолордо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин жана жергиликтүү кеӊештин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтөт;
– жергилктүү өз алдынча башкаруу органдарынын шайлануучу кызматтарына талапкерлерди көрсөтөт;
– Партиянын Кеӊешинен жана ревизиялык комиссиядан чыккан мүчөлөрдүн ордуна жаӊы мүчөлөр добуш берүүгө катышкандардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат;
– Партиянын сыйлыктарын бекитүү укугу Партиянын Кеӊешине таандык;
– Кеӊештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын 2/3 кем эмес добушу менен, Кеӊеш Партиянын программалык документтерине, Курултайдын чечимине каршы келген Партиянын төрагасынын чечимин токтото алат.
7.14. Партиянын төрагасы:
– мамлекеттик жана башка коомдук-саясий уюмдар менен мамилелешүүдө Партиянын жогорку өкүлү катары иш алып барат;
– бардык деӊгээлдеги шайлоо комиссияларына талапкерлерди көрсөтөт, ошондой эле шайлоо участкаларына жана комиссияларына байкоочуларды көрсөтөт;
– Партиянын кезектеги жана кезексиз Курултайын чакырат;
– Партиянын аймактагы координаторлорун дайындайт жана чакырып алат;
– Партиянын Кеӊешинин чечимдерине кол коет;
– Партиянын Кеӊешинин ишмердүүлүгүн жетектейт;
– Партиянын Курултайынын жана Кеӊешинин алдында отчет берет;
– аткаруу органдарын түзөт жана алардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөйт, уюштуруучулук жана финансылык-чарбалык маселелер боюнча чечимдерди кабыл алат;
– Партиянын Курултайларынын ортосундагы убакта Кыргыз Республикасынын жаӊы мыйзамдары кабыл алынып, ушул Уставга тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү зарылдыгы пайда болгон учурда гана, Партиянын Уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү укугу Партиянын төрагасына таандык;
– партиялык сыйлыктар менен сыйлоо укугу Партиянын төрагасына таандык.
7.15. Партиянын төрагасы өзүнүн биринчи жана башка орун басарларынын талапкерлигин Партиянын Кеӊешине бекемдөөгө сунуштайт.
7.16. Партиянын төрагасы өзүнүн ыйгарым укуктарын орун басарларынын бирине убактылуу бере алат.
7.17.  Партиянын шайлануучу органдарына Курултайга делегат болбогон Партиянын мүчөлөрү шайлана алышат.

VIII . Партиянын кирешелеринин булактары

8.1.   Партиянын мүлкүн жүгүртүүдөгү каражаттар, негизги фонддор, ошондой эле башка финансылык каражаттар түзөт. 
Мүлктүн наркы Партиянын өзүнүн балансында көрсөтүлөт.
8.2.   Партиянын киреше булактары төмөндөгүлөр болушу мүмкүн:
– басма сөз каражаттарынан түшкөн каражат;
– Кыргыз Республикасынын мекемелеринин, коомдук уюмдарынын, жарандарынын ыктыярдуу взностору;
– банктардын жана башка уюмдардын насыялары;
– Партиянын финансылык-чарбалык ишмердүүлүгүнөн жана анын мекемелеринен түшкөн каражаттар.
8.3.   Партиянын төрагасы, ошондой эле анын тапшырмасы боюнча анын орун басарларынын бири Партиянын финансылык документтерине кол коюу укугуна ээ. 
8.4.   Партиялык органдардын кирешелери Партиянын мүчөлөрүнүн ортосунда бөлүштүрүлбөйт.
8.5.   Партия кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү, жабдыктарды, инвентарларды, басмаканаларды, типографияларды, ошондой эле уставдык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон башка мүлктү менчикке алууга укуктуу. 
8.6.   Партия имараттарды, курулмаларды, ошондой эле физикалык жана юридикалык жактар менен түзүлгөн ссуда же ижара келишимдерине ылайык башка мүлктү колдонууга укуктуу. 
8.7.   Партиянын каражаттары уставдык милдеттерин аткаруу, кызматкерлердин эмгек акысын төлөө, кайрымдуулук максаттары, имараттын ижара акысы, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген Партиянын ишмердүүлүгүнө зарыл болгон мүлктү сатып алуу үчүн колдонулат. 
8.8.   Партиянын өзүн-өзү тараткандыгы жөнүндөгү Курултайдын чечими менен Партиянын материалдык жана финансылык каражаттары ушул Уставда каралган гана максаттарга жумшалат.

IX . Көзөмөл жана жоопкерчилик

9.1.   Партиянын мүчөлөрүнүн ар бири өзүнүн мыйзамдуу кызыкчылыгын камсыздоо максатында Партиянын ишмердүүлүгүнө байланышкан маалыматтарды алууга укуктуу. Партиянын мүчөлөрү каалаган убагында Партиянын документтери менен таанышууга укуктуу. 
9.2.   Партия Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен бекитилген тартипте ыкчам, бухгалтердик жана статистикалык эсеп жүргүзөт. Партия Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эсеп жүргүзүү, отчеттуулук  жана алардын тактыгы үчүн жооптуу.
9.3.   Партиянын финансылык жылы календардык жылга дал келет.

X . Партиянын Ревизиялык Комиссиясынын ишмердүүлүгүн уюштуруунун принциптери жана анын ыйгарым укуктары

10.1. Партиянын Ревизиялык Комиссиясы Партиянын финансылык жана чарбалык ишмердүүлүгүн уюштурат жана Партиянын жетектөөчү органынын жана түзүмдүк бөлүмдөрүнө көзөмөл жүргүзөт. Ревизиялык Комиссия Курултайга жана Партиянын Кеӊешине баш иет. Ревизиялык Комиссия Партиянын Кеӊеши бекиткен жобонун негизинде иштейт.
10.2. Ревизиялык комиссиянын мүчөсү болуп үч адам 5 жылга Курултайда шайланат.
10.3. Ревизиялык комиссиянын жыйыны 6 айда бир жолудан кем эмес өткөрүлөт.
10.4. Ревизиялык комиссиянын жыйыны анын курамынын жарымынан көбү катышканда гана укуктуу. Ревизиялык комиссиянын чечими Ревизиялык комиссиянын мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.
10.5. Ревизиялык комиссиянын ыйгарым укуктары:
– Партиянын, Партиянын жетектөөчү органынын финансылык-чарбалык ишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүү;
– Партиянын финансылык-чарбалык ишмердүүлүгүнө бир жылда бир жолу текшерүү жүргүзүү;
– Ревизиялык комиссиянын иши тууралуу Курултайда отчет берүү.
10.6. Ревизиялык Комиссия зарыл болгон учурда адистерди, лицензиясы бар көз каранды эмес аудиторлорду өз ишине тарта алат.
10.7. Ревизиялык Комиссиянын мүчөсү Партиянын органдарында, ошондой эле Партиянын аппаратында башка кызматты ээлей албайт.

XI . Партияны таратуу

11.1. Партияны таратуу тууралуу чечим Курултайда катышып жаткан делегаттардын 2/3 кем эмес добушу менен кабыл алынат.
11.2.  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Партия таратылышы мүмкүн. Партиянын мүлкү тууралуу маселе Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде чечилет. Партиянын өзүн-өзү тараткандыгы жөнүндөгү Курултайдын чечими менен Партиянын материалдык жана финансылык каражаттары ушул Уставда каралган гана максаттарга жумшалат.

XII . Өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн тартиби

12.1. Ушул Уставдын жоболору Партиянын Курултайынын негизинде гана өзгөртүлүшү мүмкүн. 
12.2. Эгерде ушул Уставдын жоболорунун бири жараксыз болуп саналса, же жараксыз болуп калса, анда ал анын башка жоболорунун аракеттеринин токтотулушуна себеп болбойт. Жараксыз жобо укуктук мамилелерде мүмкүн болгон же мааниси боюнча жакын жобо менен алмаштырылышы мүмкүн. 
12.3. Уставга киргизилген бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн баштап мыйзамдуу күчкө ээ болот. 
12.4. Партиянын ишмердүүлүгүнүн процессинде пайда болгон документтер, ал жоюлуп кеткен учурда, «Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фонду жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталууга тийиш.

«Ата Мекен»

саясий социалисттик

партиясынын төрагасы                                                              Ө. Текебаев